Algemene voorwaarden

Iedere cursist van Danscentrum Enjoy is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Danscentrum Enjoy. Voor het moment van inschrijving dient U zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, de datum van aanvang en het cursusgeld.

Indien er sprake is van een overeenkomst tussen de dansschool en de cursist, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en dientengevolge onlosmakelijk mee verbonden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danscentrum Enjoy.
 2. Danscentrum Enjoy heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang van de locatie te weigeren
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de locatie (zowel binnen als buiten) te houden aan de huisregels van de locatie evenals aan de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Het danscentrum evenals de directie van het danscentrum is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke aard dan ook als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool locatie.
 5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende of onroerende goederen) van de locatie of danscentrum door toedoen van een bezoeker zullen altijd verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, tape, enz.) in en op het terrein van de locatie is alleen toegestaan met toestemming van het danscentrum. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 7. Danscentrum Enjoy behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld voor de cursussen, activiteiten, of producten per dansseizoen of kalenderjaar te indexeren.
 8. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Inschrijving

 1. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en wordt automatisch beëindigd na de laatste dansles van de cursus.
 2. Danscentrum Enjoy heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 3. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
 4. Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen, door welke oorzaak dan ook, ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
 5. U betaalt het lesgeld contant binnen twee weken na inschrijving.
 6. Danscentrum Enjoy mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte etc.
 7. Ingeval van annulering door Danscentrum Enjoy voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op intrekking van de inschrijving. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats, dan zal terugbetaling geschieden middels een tegoedbon naar rato van het aantal niet genoten lessen.
 8. Minderjarigen mogen zich niet inschrijven bij Danscentrum Enjoy zonder toestemming van ouder(s)/voogd. Ouder(s)/voogd die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving en betaling voorwaarden.
 9. Bij niet tijdige betaling bent U in verzuim en wordt U per direct de toegang tot de locatie ontzegd. U hebt geen recht om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen. U dient hiervoor een privéles te boeken.
 10. Indien Danscentrum Enjoy een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.

Afmelding

 1. Bij afmelding gedurende de cursus (om welke reden dan ook) bent U verplicht het volledige lesgeld van Uw cursus te betalen.
 2. Bij annulering tijdens de cursus krijgt U een tegoedbon voor de niet gevolgde lessen.
 3. Er vindt in geen geval restitutie plaats van het lesgeld.

Overige verplichtingen

 1. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is de cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 2. De cursist dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich hier aan te houden.
 3. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Danscentrum Enjoy beoordeeld en beslist.
 4. Een assistent is alleen een assistent als hij/zij naast een eigen betalende cursus nog meehelpt bij een andere cursus. In deze assisterende hoedanigheid is het de bedoeling dat de assistent zelfstandig het programma van dat jaar kan dansen waarin hij assisteert, en daarmee dus ook zijn partner kan helpen.
 5. Een assistent hoeft als dank geen entree voor zijn vrijdans- en balavonden te betalen.
 6. Op vrijdansavonden e.d. kunnen foto en video-opnames gemaakt worden, welke op de verschillende sites van danscentrum Enjoy gebruikt kunnen worden. Bij aanwezigheid op deze avonden gaat U hiermee akkoord.

Huisregels Danscentrum Enjoy

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt U direct bij de directie kenbaar maken.
 2. Het gebruik van de garderobe is voor iedereen verplicht.
 3. Gevonden voorwerpen dient U bij de bar of directie in te leveren.
 4. Roken is in de gehele dansschool verboden.
 5. Barmedewerkers kunnen naar Uw legitimatiebewijs vragen. Legitimatie is dan verplicht.
 6. Het is verplicht medewerking te verlenen aan controles op drugs.

Het is verboden om:

 1. Diefstal of vernielingen te plegen.
 2. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 3. Discriminerende opmerkingen te maken.
 4. Beledigingen te uiten.
 5. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

Het is niet toegestaan om:

 1. Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 2. Glaswerk mee naar buiten te nemen.
 3. Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de locatie.

De toegang kan geweigerd worden als u:

 1. Aangeschoten of dronken bent.
 2. De toegang eerder is ontzegd.
 3. Niet meewerkt aan controles op drugs.
 4. Niet voldoet aan kledingvoorschriften.

Bij het plegen van misdrijven

 1. Wordt U direct overgedragen aan de politie.

Bij het niet naleven van onze huisregels

 1. Wordt U uit het bedrijf verwijderd en zal U (eventueel) de toegang tot de locatie ontzegd worden.
 2. Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

Website

Deze website gebruikt Google Analytics-cookies; heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics; heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres; heeft ‘gegevens delen’ uitgezet; en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.